Sản Phẩm Giá VAT S/Lượng T/Tiền  
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tên sản phẩm Xóa
Tổng tiền hàng: 8.000.000VND
Tổng thuế GTGT: 8.000.000VND
Tổng thanh toán: 8.000.000VND